S.V.Shekar Photo Gallery | Actor S.V.Sekhar Photos and Stills

S.V.Shekar Photo Gallery | Actor S.V.Sekhar Photos and Stills S.V.SEKHAR Tamil Actor S.V.Sekhar New Photo Gallery. Kollywood actor S.V.S... thumbnail 1 summary
S.V.Shekar Photo Gallery | Actor S.V.Sekhar Photos and Stills

S.V.SEKHAR

Tamil Actor S.V.Sekhar New Photo Gallery. Kollywood actor S.V.Shekar Latest Photos and Stills.

  • Name :                          S.V.Shekar
  • Original Name            Sattanathapuram Venkataraman Shekar
  • Date of Birth :             26th December, 1950
  • Born :                          Tamil Nadu
  • Qualification              Graduation
  • Industry                      Tamil
  • Career Started            in 1974
  • Awards                       No 

                                                                   
S.V.SEKHAR

S.V.SEKHAR

S.V.SEKHARTags:actor sv shekar biodata, actor sv shekar, actor sv shekar family photos, sv shekar family list, sv shekar family pics, sv shekar gallery, sv shekar photos, sv shekar pics, sv shekar ekhar profile, sv shekar new photos, sv shekar new stills, sv shekar latest photos, sv shekar latest stills, sv shekar wallpapers, sv shekar new wallpapers, sv shekar posters, sv shekar new posters, sv shekar biodata, sv shekar biography, sv shekar marriage photos, sv shekar wedding photos